1/02/2015

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 17

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
มาตรา 17 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทันของบริษัทไม่ต้องกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทกิ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(ข) กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 16
,มาตรา 32 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา 35 ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกสองปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผุ้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ชำระค่าะรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือน และถ้าพ้นสามเดือนแล้วยังมิได้ชำระ ให้นายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม ซึ่งต้องงดไม่เกินหกเดือนนับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต
เมื่อพ้นหกเดือนแล้ว ถ้าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มตามวรรคสองให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
 1. แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ตามมาตรา 32)
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่่ยว ได้ก่อนภายใน 120 วัน (ผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพีิมอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรา 35)
 3. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ียวเปลี่ยนแปลงรายการของนิติบุคคล คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการประกอบธุรกิจนำเที่ยวคือ (ตาม มาตรา 17)
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผุ้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ และผู้มีอำนาจกระทำการแทน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
  • บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทนต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
  • (ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวใดเปลี่ยนแปลงรายการของนิติบุคคลแล้วทำให้ขาดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้)
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงที่ตั้่งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน เพิ่มหรือยกเลิกสำนักงานสาขา เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขา และอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่่ยวต้องยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
 5. การเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ หรือรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่่ยว สำนักงานทะเบียนฯ อาจมีการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำนักงานทะเบียนฯ อาจมีการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาตฯ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงไม่ควรนำใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปเคลือบพลาสติก
ข้อควรทราบของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 • คุณสมบัติตามมาตรา 16 หรือ 17 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ต้องมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • การขาตคุณสมบัติตามมาตรา 16 หรือ 17 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะเป็นเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประำกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ผู้ประกอบการนำเที่ยว ต้องมีการจดทะเบียนและวางเงินประกันกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ ต้องวางประกัน จำนวน 10,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียงซึ่งอยู่ในพื้นที่่เดียวกัน และบริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
  • ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic) ต้องวางประกันจำนวน 50,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
  • ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound) ต้องวางประกันจำนวน 100,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ ให้บริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น
  • ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ต้องวางประกันจำนวน 200,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
โทร 02 401 1111, 02 219 4029 -- 30 หรือ 02 210 4010 -- 7 ต่อ 133, 144, 155
ตัวอย่างใบอนุญาตท่่องเที่ยว - ประเภท เฉพาะพื้นที่
ใบอนุญาตท่องเที่ยว

No comments: