12/24/2014

วงจรรายได้จากการให้บริการสำรองที่พัก/ขายที่พัก

วงจรรายได้จากการให้บริการสำรองที่พัก/ขายที่พัก

c (16)
ในกรณีนี้ธุรกิจทัวร์เป็นตัวแทนสำรองที่พักให้แค่ตัวแทนจัดทัวร์ ซึ่งจุดเริ่มด้นของ วงจรนี้เริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวติดต่อคับธุรกิจทัวร์ว่าต้องการสำรองที่พักหรือซื้อที่พักใน โรงแรมต่างๆ แผนก Booking มีหน้าที่ให้บริการและให้ข้อมูลรายละเอียดของโรงแรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการพัก เช่น รายละเอียดของห้องพักของแต่ละโรงแรม ราคาของห้องพักแต่ละ ประเภท ราคาห้องพัก เป็นด้น
หลังจากนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเลือกโรงแรมที่ต้องการพักแล้ว แผนก Booking จะติดต่อ คับทางโรงแรมว่ามีห้องพักตามที่นักท่องเที่ยวต้องการว่างหรือไม, และหากทางโรงแรมแจ้งว่ามี ห้องว่าง แผนก booking จะสำรองห้องพักคับแผนก Reservation ของโรงแรมทางโทรศัพท์ จากนั้นแผนก Booking จะเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยออกบิลขายทัวร์ให้แก,นักท่องเที่ยว
จากนั้นแผนก Booking จะติดต่อคับตัวแทนจัดทัวร์โดยแจ้งให้คับตัวแทนจัดทัวร์ ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวซื้อที่พักคับทางธุรกิจทัวร์ และขอให้ตัวแทนจัดทัวร์ออกใบจองที่พัก (Voucher)!นนามของตัวแทนจัดทัวร์ และส่งโทรสารใบจองที่พักนี้ให้แค่ธุรกิจทัวร์เพื่อที่ ธุรกิจทัวร์จะได้ส่งใบจองที่พักนี้ไปยังโรงแรมที่นักท่องเที่ยวพัก เพื่อยืนยันการจองการเข้าพัก ของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจะใช้บิลขายทัวร์ที่ทางธุรกิจทัวร์ออกให้เป็นหลักฐานใน การเข้าพักคับทางโรงแรมจากนั้นแผนก Booking จะนำเงินที่ได้รับจากการขายที่พักนำส่งให้แก่ผู้มีอำนาจหเอ หัวหน้าแผนกบัญชีพร้อมกับบิลขายทัวร์ ทางผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบัญชีจะประทับตราคำ ว่า “จ่ายแล้ว” พร้อมกับลงวันที่ที่ได้รับเงินลงในสำเนาบิลขายทัวร์แล้วเก็บเข้าแฟ้ม แผนกการเงิน จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบกับสำเนาบิลขายทัวร์ในแฟ้มของผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบัญชีว่า ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม, และหากตรวจสอบแล้วว่าผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบัญชี ประทับตรา “จ่ายแล้ว” แผนกการเงินจะจัดทำใบสำคัญรับเงิน เพื่อให้หัวหน้าแผนกบัญชีทำการ เซ็นต์อนุมัติการรับเงิน เมื่อแผนกการเงินได้รับใบสำคัญรับเงินจากหัวหน้าแผนกบัญชีจะออก ใบกำกับภาษีขายให้แก,นักท่องเที่ยวสำหรับเงินค่าที่ทักที่ได้รับ
และหากนักท่องเที่ยวชำระค่าที่ทักด้วยบัตรเครดิต แผนก Booking จะรูดบัตรเครดิตของ นักท่องเที่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติที่ธุรกิจทัวร์จัดตั้งไว้ โดยเครื่องจะขอรหัส อนุมัติและนำเงินเข้าบัญชีของธุรกิจทัวร์โดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวได้รับการ อนุมัติ ซึ่งแผนก                Booking ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตที่รูดไว้ในในบิลขายทัวร์ด้วยว่า
นักท่องเที่ยวจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต
ตอนสิ้นเดือนแผนกการเงินมีหน้าที่ในการรวบรวมรายละเอียดการขายห้องทักให้แก, นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน และท่าสรุปยอดขายที่ทัก พร้อมทั้งส่งโทรสาร ให้ตัวแทนจัดทัวร์ จากนั้นแผนกการเงินจะโอนเงินค่าที่ทักที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวให้ตัวแทน จัดทัวร์ โดยธุรกิจทัวร์จะหักค่านายหน้าที่ได้รับจากการขายที่ทักไว้ในอัตราร้อยละที่ตกลง กันและเมื่อตัวแทนจัดทัวร์ได้รับเงินโอน จะท่าการออกใบกำกับภาษีค่าที่ทักส่งมาให้ธุรกิจ ทัวร์ และ เมื่อได้รับใบกำกับภาษีซื้อค่าที่ทักจากตัวแทนจัดทัวร์ แผนกบัญชีจะนำมาใช้ใน การจัดท่ารายงานภาษีซื้อเพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระในแต่ละเดือนต่อไป

No comments: