10/18/2014

พระบรมธาตุดอยผาส้ม

พระบรมธาตุดอยผาส้ม

ดอยผาส้มเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ อยู่ในอำเภอสะเมิงมาช้านานแล้ว เป็นดอยสูงตั้งอยู่ที่รอยต่อตำบลแม่สาบและตำบลยั้งเมิน เมื่อครูบาศรีวิชัยได้จาริกมาที่สะเมิง ท่านได้ร่วมกับครูบาอุปาระ สร้างพระสถูปใหม่ในที่เดิม เมื่อราว 70 กว่าปีที่ผ่านมา

ดอยผาส้ม หรือม่อนผาส้ม มีความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนื่องจากมีตาน้ำที่มีน้ำออกให้ชาวบ้านได้ใช้ดื่มกินและทำการเกษตรตลอดปี


ดอยแห่งนี้เป็นเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ที่ว่าได้ชื่อดอยผาส้มนั้น เนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินทั้งหลายออกจากตาน้ำนั้น มีรสชาติฝาดออกเปรี้ยว (เปรี้ยว แปลว่า ส้ม ในภาษาล้านนา) ตาน้ำนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้เคารพบูชาและ  ถือว่ามีความ ศักดิ์สิทธิ์ เนืองจากน้ำที่ออกมาจากตาน้ำนั้นสามารถใช้รักษาโรคผิงหนังไม่ว่าจะเป็นกลาก เกลื้อน หูด หรือแผลพุพองต่างๆได้


ในปี 2548 คณะสงฆ์นำโดยพระพุทธพจนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ได้ร่วมกันบูรณะพุทธสถานแห่งนี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านอมลอง อังคาย และยั้งเมิน ทั้งยังมีศรัทธามาจากพุทธบริษัทจากทั่วสารทิศ ร่วมกันสร้างพระมณฑปจัตรุมุข ครอบพระสถูปน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550 โดยมีพิธีประดิษฐานพระบรมสาลีริกธาตุบนยอดมณฑป เมื่อปี พ.ศ. 2549


ปัจจุบันมีพระสรยุทธ   ชยปัญโญ เป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “บวร” ซึ่งหมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาทั้งได้อาศัยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และได้ทำกิจกรรม ดังนี้


1. การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ดำเนินการทำฝายแฝก ได้รับการสนับสนุนจากโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำ ลำธาร และแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกองกำลังจากกองทัพภาค 3 และอื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำและรักษาความชุ่มชื้น
2. การพึ่งพาตนเองและใช้เป็นแนวป้องกันไฟเปียก ในด้านเกษตรอินทรีย์ จัดทำน้ำยาเอนกประสงค์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและขยะวิทยาได้ทำปุ๋ยหมักน้ำยา ฮอร์โมนต่าง ๆ ยาขับไล่แมลง และการจัดการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการชีววิถี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
3. การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดทานตะวัน สบู่ดำ โดยการสนับสนุนจากกลุ่มโรงน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง โครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา วัดพยัคฆาราม และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
4. การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยการบูรณาการ 8 สาระการเรียนรู้เข้าสู้สู่บริบทชุมชนของตนเอง ทั้งยังน้ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและไอซีที มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

การเดินทาง


วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากอำเภอสะเมิงเดินทางไปอีก 30 กิโลเมตร โดยยึดเส้นทางเดินรถสะเมิง – ยั้งเมิน ตามถนนสายหลักสะเมิง-กัลยาวิวัฒนา (หมายเลข 1349) ประมาณ 16 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านหาดส้มป่อย – อมลอง  อีก 15 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือ ขึ้นไปอีก 1 กิโลเมตรเป็นทางลาดชัน ต้องใช้ความระวังในการขับรถ...
ฟ้าฮ่ามอพาร์ทเมนท์
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
1. มุ่งหน้าทางตะวันตก
140 ม.
2. เลี้ยวซ้าย ไปยัง เส้นทาง 106
220 ม.
3. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 106
300 ม.
4. เลี้ยวซ้าย เพื่อตัดเข้าไปยัง เส้นทาง 11
4.5 กม.
5. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 1004
950 ม.
6. เลี้ยวซ้าย ซอยที่ 2 ไปยังเส้นทาง 121
10.9 กม.
7. เลี้ยวขวา เข้าสู่ เส้นทาง 1269
36.1 กม.
8. เลี้ยวขวา
1.4 กม.
9. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย
1.0 กม.
10. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย
650 ม.
11. เลี้ยวซ้าย
2.2 กม.
12. เลี้ยวซ้าย ที่ ทางหลวงชนบท เชียงใหม่ 6021
900 ม.
13. เบี่ยงขวาเล็กน้อย
79 ม.
14. เลี้ยวซ้าย ซอยที่ 1
24 ม.
15. เบี่ยงขวาเล็กน้อย
9.9 กม.
16. เลี้ยวขวา
8.7 กม.
17. เลี้ยวซ้าย
1.5 กม.
18. เบี่ยงขวาเล็กน้อย
4.0 กม.
19. เลี้ยวขวาหักศอก
ถนนที่จำกัดการใช้งาน
650 ม.
20. ชิดซ้าย
ถนนที่จำกัดการใช้งาน
600 ม.
พระธาตุดอยผาส้ม
แม่สาบ
สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่
ดู วัดดอยผาส้ม สะเมิงเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

No comments: