10/11/2013

ACC gala dinner Wednesday 27 November 2013 Revised 27/10

งาน ACC Spirit Night Gala Dinner 2013

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ขอเชิีญชวน ชาว ACC ร่วมจัดงาน ACC Spirit Night Gala Dinner สังสรรค์ เพื่อจัดหาทุนมอบเป็นการศึกษาให้กับนักเรียน ACC และนักศึกษา ACC School of Commerce และ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ พลิกฟื้นความแข็งแกร่งของชาว ACC รุ่นใหม่ๆ ในวงการธุรกิจ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ห้องแกรนด์บอลรูม ACC 38 39  มีผู้จองแล้ว 5 โต๊ะ รัตน์ จอง 1 โต๊ะไฝ จอง 1โต๊ะ ติ๊ก จอง 1 โต๊ะ และ บาส จอง 1 โต๊ะ วัน+พล จอง 1 โต๊ะ  ขอเชิญเพื่อนๆ จองเพิ่มเติม ถือเป็นการไปสังสรรค์ รวมพลัง เพื่อ ACC อีกครั้งจ๊ะ

จากน้องหลี ACC 40:  Summer นี้มีนักศึกษาที่AU บางนา พากันมาลงวิชาเรียนที่campus ACC Sathorn เต็มทุกห้องค่ะ นั่นแปลว่าอนาคตของACCSC เราต้องดีขึ้นแน่ๆ ค่ะ
นี้คือผลพวงของ ACCA รุ่นใหม่ ไฟแรง ทั้งน้องหลี ไฝ และ อื่นๆจ๊ะ Congrat จ๊ะ

ACC 2013 Annual Gala Dinner
on Wed 27/Nov
at Erawan Hotel
to raise fund for activities to save ACC.
You are cordially invited @3,000 baht/head. I have booked several tables.
This is once a year event. Pls see if anyone can join...ACC 38 39 booked 5 Tables: Fai 1 Table, Tik 1 table, Bas 1 table, Ratt 1 Table, Wan/Pon 1 table

งาน ACC Spirit Night Gala Dinner 2013

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ขอเชิีญชวน ชาว ACC รวมจัดงาน ACC Spirit Night Gala Dinner สังสรรค์ เพื่อจัดหาทุนมอบเป็นการศึกษาให้กับนักเรียน ACC และนักศึกษา ACC School of Commerce และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ พลิกฟื้นความแข็งแกร่งของชาว ACC รุ่นใหม่ๆ ในวงการธุรกิจในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ห้องแกรนด์บอลรูม 


สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ACC ALUMNI ASSOCIATION
Assumption Commercial College หรือ อัสสัมชัญพาณิชยการในปัจจุบัน
เป็นโรงเรียนพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยบราเดอร์โ รเกชั่นในปี 2481 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อตอบสนององค์กรธุรกิจ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

และธุรกิจ พัฒนาต่อเนื่องจนมีชื่อเสียง ในฐานะโรงเรียนพาณิชย์ชั้นนำ ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมั่นคง และยังเป็นต้นแบบของการศึกษาด้านพาณิชยกรรม ให้กับโรงเรียนอีกหลายแห่งในประเทศไทย
ACC แห่งนี้ได้รับการยอมรับ อย่างยาวนานจากองค์กรธุรกิจ สาธารณชนเห็นว่าประกาศนียบัตรของ ACC มีความสำคัญมากกว่าประกาศนียบัตร จากโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐบาล หรือแม้แต่ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น เนื่องจากประกาศนียบัตรของ ACC เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ และการมีงานทำ

สถาบันผลิตผู้นำของไทย
กว่า 60 ปี ของการก่อตั้งสถาบันการศึกษา ในหลักสูตรพาณิชย์ศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย "อัสสัมชัญพาณิชย์" โดยบราเดอร์โรเกชั่น ที่มุ่งหวังผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่า งต่อเนื่อง และยาวนาน ACC ผ่านการพัฒนาด้านคุณภาพมาตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพในการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับก ารยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการธุรกิจของประเทศไทยThe ACCA Story

ปัจจุบัน ACCA มีนายกสมาคมฯ มาแล้วรวมทั้งสิ้น 16 ท่าน นายกสมาคมคนปัจจุบันคือ
คุณประสิทธิ์  ธารทอง  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 25 ท่าน คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม 17ท่าน และคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 55 ท่
าน

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์หรือ ACCA  (ACC ALUMNI ASSOCIATION) ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้าง คุณประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โรงเรียน และสังคมโดยส่วนรวม  นับตั้งแต่ปี 2505 บราเดอร์โรเกชั่น ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ ได้ดำริที่จะก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องแรกคือ ให้เป็นศูนย์กลาง จัดหางานให้กับ ACC รุ่นหลัง แต่ยังไม่บรรลุผล กระทั่งอีก 8 ปีต่อมาบราเดอร์เบอร์นาร์ดและตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ จำนวน 25 คน ได้สานต่อความฝันดังกล่าวจนสามารถจดทะเบียน เป็นสมาคมได้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2514 

No comments: