4/22/2013

ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข Stang Mongkolsuk Library Book Donation Center


ศูนย์รับบริจาคหนังสือ

สถานที่่ี่ตั้ง “ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข”
(Stang Mongkolsuk Library Book Donation Center)
ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ และสื่อการเรียน
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือเข้าร่วมกับโครงการของหน่วยงานอื่นๆ ในการรับบริจาคหนังสือ วารสาร รวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในชุมชนต่างๆ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ถึงความต้องการหรือความขาดแคลนหนังสือในชุมชนต่าง ๆ ให้แก่สังคมได้รับทราบและพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนนั้น ๆ ต่อไป
  4. เพื่อปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอ่านให้แก่ชุมชน และสังคมไทย
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานเพื่อสังคม ชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ
  6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก
  7. เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

No comments: