4/05/2013

คุ้มขันโตกชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ๒๕๕๕ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Taxi Chiangmai and Private Tour By Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.comสวธ. จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
            เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในประเภทฟ้อนกลองตุ้มและเรือมอันเร โดยมีนางสุนันทา มิตรงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านฯ การจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านฯ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๗ ที่ สวธ.ได้จัดการประกวด โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผศ.ประสิทธ์ เลียวสิริพงศ์ ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ผศ.ประชุม บุญน้อม ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรม นายภานุทัต อภิชนาธง และ นายอินทรัตน์ มูลชัยลังการ์  ซึ่งมีทีมที่สนใจเข้าประกวดประเภทวงตึ่งโนง จำนวน ๑๐ คณะ และประเภทวงปี่พาทย์ล้านนา จำนวน ๑๑ คณะ จากทุกจังหวัดทั่วภาคเหนือ        
 
           โดยมีผลการประกวด ประเภทวงตึ่งโน่ง ดังนี้
           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะคุ้มขันโตก จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ คณะรวมศิลปินเชียงใหม่ จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ คณะชมรมเบิกฟ้าล้านนา จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผลการประกวด ประเภทฟ้อนวงปี่พาทย์ล้านนา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรวมศิลปินเชียงใหม่ จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ คณะฆ้องแสนเสียง จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ คณะปี่แก้วเสียงสวรรค์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม          
 
           ทั้งนี้ การจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดประกวดครบทั้ง ๘ ประเภท ได้แก่ ปี่พาทย์ล้านา วงตึ่งโนง  รำโทน เต้นกำรำเคียว ฟ้อนกลองตุ้ม เรือมอันเร ดนตรีโนรา และ สิระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและสื่อมวลชนอย่างล้นหลาม
 
 
  
 

No comments: