4/22/2013

การบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิขาเหียม

          มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า 25,000 รายโดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ

          ทุนทรัพย์ในการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการยากไร้นั้น ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

          ขาเทียมของมูลนิธิ โดยใช้วัสดุภายในประเทศ
 

ขาเทียมระดับใต้เข่าใช้ในการเกษตร
ขาเทียมระดับใต้เข่าสวยงามใช้งานทั่วไป
ขาเทียมระดับเหนือเข่า
  

          ท่านสามารถมีส่วนช่วยให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมเดินได้ มีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสามารถบริจาคเป็นเงินได้ตามแต่จิตศรัทธา
 
          การบริจาคสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้   (เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคเงิน)
   
 1.บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิขาเทียมฯ
  -สำนักงานเชียงใหม่
  -สำนักงานกรุงเทพมหานคร
    
 2.ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม”
  -ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
  -ปณ.พระสิงห์ 50205
  -ปณ.แม่ริม 50180
   หากสั่งจ่ายเป็นธนาณัติออนไลน์ กรุณาแจ้งมายังมูลนิธิขาเทียมฯ สำนักงานเชียงใหม่ หรือแฟกซ์สำเนาใบนำส่งธนาณัติออนไลน์มายังมูลนิธิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับเงินกับไปรษณีย์
    
 3.เช็คขีดคร่อม Account Payee Only สั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม” ส่งถึง
  -สำนักงานเชียงใหม่
  -สำนักงานกรุงเทพมหานคร
    
 4.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิขาเทียม”
  สำนักงานกรุงเทพมหานคร
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8
   หากโอนเงินเข้าบัญชี(กรุงเทพมหานคร) กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-in มาทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร
  สำนักงานเชียงใหม่
  -ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3
  -ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0
  -ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4
   หากโอนเงินเข้าบัญชี(เชียงใหม่) กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-in มาทางไปรษณีย์ที่สำนักงานเชียงใหม่
    
 5.ทางมูลนิธิขาเทียม ยินดีรับบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์
  วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของแต่ละธนาคารโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการบริจาคเงินให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อส่งถึง “มูลนิธิขาเทียม”  ทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่
  -สำนักงานเชียงใหม่
    
  กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อทางมูลนิธิจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณ และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน สามารถนำไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ด้วย

No comments: