4/22/2013

การบริจาคเงินให้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

www.organdonate.in.th


บริจาคเงิน

การบริจาคเงินให้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีขึ้นตอนดังนี้
 1. โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-77943-7
  ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-88000-6
  ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-1-25888-7
  ชื่อบัญชี?ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 2. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ (ระบุคำนำหน้า) นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มายัง
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยมีช่องทางดังนี้
  • ส่งโทรสารมาที่ หมายเลข?????????????0 2255 7968
  • หรือทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
   อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 3. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

No comments: