2/24/2013

วัดโลกโมฬี บวชเนกขัมมะบารมี ถวายเป็นพระราชกุศล มาฆะบูชา

Taxi Chiangmai and Private Tour by Patrick 081 617 2116 Oversea Call +66 81 617 2116 E-mail:  neomart@gmail.ocm


วัดโลกโมฬี จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี” เนื่องในวันมาฆะบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ระหว่างเย็นวันศุกร์ที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์นี้
พระปลัด ดร.ดวงคำ อภิวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี อ.เมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ของปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวัน จาตุรงคสันนิบาตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1. เป็นวันมาฆปุรณมี คือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน มาฆะ จึงเรียกว่า มาฆบูชา 2. เป็นวันที่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 3.พระภิกษุทั้งหมด ล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภท ฉฬภิญญา คือ อภิญญา 6   และ4. พระภิกษุเหล่านั้น ทั้งหมด ล้วนได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)
วัดโลกโมฬีจึงได้จัดการปฏิบัติธรรมขึ้นทุกปีดังเช่นที่ผ่านมา โดยปีนี้ทางวัดกำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรัก และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ รองเจ้าคณะภาค 7 ได้มอบหมายให้วัดโลกโมฬี จัดให้มีการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีขึ้นซึ่งทางวัดโลกโมฬี ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ “บวชเนกขัมมะบารมี” เป็นเวลา 3 คืน 3 วัน โดยมีพระปลัดดร.ดวงคำ อภิวัฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี เป็นประธานผู้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556
สำหรับรูปแบบและหลัดสูตรการอบรมในการบวชครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี มีการอบรมความรู้ด้านวิปัสสนาเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การเจริญสมาธิ สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับภาคปฏิบัติ ฝึกเจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์แปล เดินจงกรม แผ่เมตตา เป็นต้น โดยมอบให้พระวิปัสสนาจารย์และแม่ชีวัดร่ำเปิง เป็นผู้นำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระปลัด ดร.ดวงคำฯ 053-404039 , 086-4203234

No comments: